Video Gallery

Gurusamaksham Part - I, Mangalapuram 26th January 2013

 

Gurusamaksham Part - II, Mangalapuram 26th January 2013

 

Gurusamaksham Part - III, Mangalapuram 26th January 2013

 

Prabhashan by Vedamurthi Sri. Sudhakar Bhat at Gurusamaksham, Mangalore Part- I, 26th January 2013

 

Prabhashan by Vedamurthi Sri. Sudhakar Bhat at Gurusamaksham, Mangalore Part- II, 26th January 2013

 

Prabhashan by Smt. Vasundhara Kammath at Gurusamaksham, Mangalore Part- I, 26th January 2013

 

Prabhashan by Smt. Vasundhara Kammath at Gurusamaksham, Mangalore Part- II, 26th January 2013